Neodymové magnety

Kód: MNDPR3x3N42
Skladem: 202 ks
1,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x3
Skladem: 0 ks
1,18 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x1,5
Skladem: 3 835 ks
1,48 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x10
Skladem: 332 ks
3,69 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH4x4x1,5
Skladem: 1 126 ks
1,24 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x5
Skladem: 473 ks
2,30 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x3
Skladem: 836 ks
4,34 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH5x5x2
Skladem: 590 ks
1,44 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x5
Skladem: 5 656 ks
2,86 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x40
Skladem: 377 ks
13,26 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x4,7
Skladem: 1 765 ks
2,46 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x3,7
Skladem: 785 ks
4,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2
Skladem: 3 063 ks
1,38 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2,7
Skladem: 1 250 ks
2,82 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH6x6x5
Skladem: 524 ks
9,40 Kč bez DPH/ks
1
2
3
...
6